Matthew 16:18
Previous
Ephesians 3:1-10
Next
Luke 7